Privacyverklaring
''All power is within you" gevestigd op Christiaan Krammlaan 2 , unit 3
3571 AX Utrecht  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Dit privacybeleid is van toepassing op mijn diensten. Door gebruik te maken van deze website geef u aan het privacybeleid te accepteren. Ik respecteer de privacy van alle gebruikers van deze website en draag er zorg voor dat de persoonlijk informatie die je verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Contactgegevens:
''All power is within you"

Christiaan Krammlaan 2 , unit 3
3571 AX Utrecht

info@allpoweriswithinyou.com  
+31 6 15488203
KVK-nummer 75783703

Persoonsgegevens die wij verwerken
''All power is within you" verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Geslacht
- Geboortedatum
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door informatie te verstrekken via het contactformulier, via mail of in telefonisch contact, of, na het maken van een afspraak voor behandeling, het intakeformulier in te vullen.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
''All power is within you" verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- gezondheid
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@allpoweriswithinyou.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
''All power is within you" verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- om u gericht, efficiënt en adequaat te kunnen behandelen
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Verzenden van onze nieuwsbrief; u geeft zélf aan of ik u per mail of telefonisch mag benaderen voor een nieuwe activiteit, zoals b.v. nieuwe behandelmethode, trainingen, workshops of aanbiedingen.

Geautomatiseerde besluitvorming
''All power is within you" neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van All power is within you) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
''All power is within you'' bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar verschilt dan ook per doel.
Beroepscode en behandel overeenkomst Persoonsgegevens welke ik, op grond van de beroepscode van mijn beroepsvereniging (Collectief Alternatieve Therapeuten) verplicht ben te verwerken, bewaar ik 5 jaar, gerekend vanaf de datum van de laatste vastlegging van behandelgegevens cq de datum dat begeleiding/behandeling/training is beëindigd. Wettelijke verplichting Om te voldoen aan wet- en regelgeving, zoals de Belastingwet, bewaar ik persoonsgegevens die ik met dit doel verwerk 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
''All power is within you'' verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
''All power is within you'' gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ''All power is within you" en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@allpoweriswithinyou.com  
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .
Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Marita van der Gouw wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons