Algemene Voorwaarden.

NEDERLANDS                                                                                                   

Aanvaarding

 

Het maken van een afspraak o het aanmelden voor een cursus of workshop betekent dat u akkoord gaat met onderstaande Algemene Voorwaarden.

 

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn op alle diensten en leveringen ''All Power is Within you'' van toepassing, zowel voor particulieren als bedrijven''All Power is Within you'' behoudt zich het recht voor, deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen of wijzigen. Het maken van een afspraak of deelnemer aan een training of workshop betekent dat u akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 2 Vrijwillige deelname

Deelname aan een begeleidingssessie en/of -traject op het gebied van coaching, therapie, training of aanverwante diensten, gebeurt te allen tijde op vrijwillige basis. Cliënt en/of Deelnemer is verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn daden tijdens en na de een sessie en/of traject.

 

Artikel 3 | Bedrijfsomschrijving

3.1 Praktijk voor Hypnotherapie , EMDR therapie en NLP ''All Power is within you''  KVK nummer 75783703. bezoekadres: Christiaan Krammlaan 2 , unit 3
3571 AX Utrecht 
, email info@allpoweriswithinyou.com

3.2 ''All power is within you" richt zich op hypnose en hypnotherapie in de meest ruime zin.  De dienstverlening van ''All power is within you'' zal nooit een vervanging van de reguliere medische zorg zijn en zal nooit medische diagnosen stellen of medicijnen voorschrijven of aanbevelen. ''All power is within you" ook nimmer het onder behandeling stellen van de reguliere zorg afraden. Alle cliënten dienen zich hiervan bewust te zijn en zijn volledig zelf verantwoordelijk voor hun keuzen. Cliënten blijven altijd zelfverantwoordelijk voor hun lichamelijke en geestelijke toestand.

 

Artikel 4 Overeenkomsten

Een overeenkomst komt tot stand na het maken van een afspraak door de cliënt en via de mail bevestigd door ''All Power is Within you'' . ''All Power is Within you'' is gerechtigd aanmeldingen te weigeren. Indien een aanmelding niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van reden aan de cliënt medegedeeld.


Artikel 5 Persoonsgegevens

Door het aangaan van een Overeenkomst met ''All Power is Within you'' wordt aan ''All Power is Within you'' toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de Overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal ''All Power is Within you uitsluitend gebruiken voor zijn eigen activiteiten.

 

Artikel 6. Vertrouwelijkheid

6.1 Alles wat in het contact tussen ''All Power is Within you'' en cliënt besproken wordt, blijft vertrouwelijk.

6.2 Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen ''All Power is Within you en Cliënt plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. ''All Power is Within you zal dan ook aan niemand, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij Cliënt hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
6.3 De sessies kunnen worden opgenomen doormiddel van video opname deze zijn voor eigen studie. Geen van deze opnamen zullen openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke goedkeuring van de cliënt.

6.4 Fotos en/of opnamen tijdens een training of Workshop worden gemaakt alleen met schriftelijke toestemming van de deelnemer.

6.5 In het geval van dreigend gevaar voor zowel client als de samenleving behoudt ''All Power is Within you'' zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.

6.6 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak ''All Power is Within you gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en ''All Power is Within you zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is ''All Power is Within you'' niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

 

Artikel 7 Tarieven

7.1. Alle genoemde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
7.2. ''All Power is Within you'' kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van type-, zet- of drukfouten. Aan onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 8 Betalingen

8.1 Betalen In Nederland kan via pinapparaat, betaalverzoek (tikkie), Ideal, Paypal of overschrijving op de bankrekening van `` All the power is within you''. Let op: Betaling uit het Buitenland kan via Paypal / Creditcard .

8.2. Betaling dient te geschieden voor aanvang van de training. Indien u dit wenst, ontvangt u per e-mail een factuur voor de training.

8.3 Voor kantoorsessies kan betaling in Nederland vooraf of achteraf  en de factuur dient uiterlijk 7 dagen na de sessie te worden voldaan.
8.4. Betalingen voor online sessies dienen vooraf te worden voldaan. Indien u dit wenst, ontvangt u per e-mail een factuur voor de sessie.

8.5 Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient Client dit binnen 14 dagen na het ontvangen van de factuur schriftelijk via email kenbaar te maken.

 

Artikel 9. Annulering en afmeldingen van een Consult/Sessie/Afspraak

9.1. Het afmelden van een consult dient, door de cliënt of opdrachtgever, uiterlijk 36 uur van te voren te geschieden. Indien binnen de gestelde 36 uur van te voren wordt afgezegd, zal de consultprijs worden doorberekend.

9.2 Afspraken annuleren kan alleen door een WhatsApp-bericht te sturen naar het nummer +31615488203 en tegelijkertijd een e-mail te sturen naar info@allpoweriswithinyou.com met vermelding van uw naam en de datum of tijd van de afspraak.

Alleen met beide bevestigingen (e-mail en WhatsApp) wordt de afspraak geannuleerd zoals is bepaald in punt 9.1.
9.3. ''All Power is Within you'' behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgevallen of ernstige ziekte van familie of dierbaren, waardoor hij de opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.
9.4. Bij het niet komen of later komen (vana 15 minuten later) op een consult zonder een afmelding bepaald in punt 9.1m wordt de  consultprijs volledig doorberekend.

 

Artikel 10 Incassokosten

Ingeval ''All Power is Within you'' om zijn moverende reden besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Client naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedraagt tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.


Artikel 11 | Aanmelding en betaling voor trainingen en workshops met open inschrijving.

Bij aanmelding voor trainingen en workshops met open inschrijving gelden de volgende betalingsvoorwaarden:

11.1. Na de aanmelding voor een een workshop krijgt de deelnemer een factuur van ''All Power within you''. Zodra de workshop is betaald, stuurt All Power within een uitnodiging aan de deelnemer met het programma en routebeschrijving of link . De datum van betaling geldt als inschrijvingsdatum.

11.2 Betaling geschiedt via betaalverzoek (tikkie), Ideal, Paypal, of bankoverschrijving naar de bankrekening van '' All Power is within you'' voor de aanvang van de training of workshop. Factuur volgt indien gewenst per e-mail. De factuur moet voor de training od workshop zijn voldaan  
11.3 Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient de deelnemer dit binnen 14 dagen na het ontvangen van de factuur schriftelijk o via email kenbaar te maken .

 

Artikel 12 | Annuleringsvoorwaarden voor voor trainingen en workshops

12.1 Annulering van een training, trainingstraject of workshop door de deelnemen kan het kosteloos tot 7 dagen voor aanvang van de workshop, training of het traingingstraject.

12.2 Bij Annulering van een training , traingingstraject of workshop door de deelnemen binnen 7 dagen voor aanvang van de workshop, training of het traingingstraject wordt 50% van het overeengekomen honorarium in rekening gebracht.

12.3 Bij Annulering van een training , traingingstraject of workshop door de deelnemen na aanvang van de workshop, training of het traingingstraject wordt 100 van het overeengekomen honorarium in rekening gebracht.

12.4 Annuleringen kunnen alleen schriftelijk via email worden doorgegeven en hierbij geldt de dag waarop de schriftelijke annulering door van ''All Power within you'' is ontvangen als annuleringsdatum.

12.5 All Power within you'' gaat bij minder dan het minimale aantal deelnemers in gesprek met Deelnemers over annulering of uitstel van de training, workshop of het trainingstraject.

 

Artikel 13 | CAT-reglement

13.1 Client is op de hoogte van de door ''All power is within you" gebruikte behandelvorm(en) en van het behandelplan (rekening houdende met het feit dat een behandelplan een schatting is.)

13.2 ''All power is within you" is verplicht de Client door te verwijzen naar een collega CAT-therapeut of arts indien de hypnotherapie niet toereikend is of niet kan worden voortgezet wegens ziekte, overlijden of een aandoening.

13.3 Indien de behandeling wordt beëindigd door de Client en dit gebeurt tegen het advies van de CAT-therapeut in, de Client dit doet voor eigen risico en bereid is een verklaring te tekenen waarop Wederpartij erkent de behandeling zonder goedkeuring van de CAT-therapeut te beëindigen.

13.4 De behandeling kan door de CAT-therapeut eenzijdig worden beëindigd als redelijkerwijs niet van hem/haar kan worden verwacht dat hij/zij de behandeling voortzet.

13.5 Client is op de hoogte van het feit dat de CAT-therapeut een klantendossier bijhoudt.

13.6 De CAT-therapeut behandelt het klantendossier overeenkomstig met de eisen die gesteld worden door het CAT-bestuur en volgens de Nederlandse privacyregels.

13.7 Client kan een kopie vragen van dit klantendossier dat op Client van betrekking is.

13.8 Client vernietiging van het klantendossier dat op Client van toepassing is kan eisen en de CAT-therapeut wettelijk verplicht is hieraan mee te werken tenzij er een wettelijk (juridische) aanwijsbare reden voor is of indien de persoonsgegevens essentieel zijn voor de zorg van een andere Client vin verband met erfelijke ziektes of vanwege een andere aanwijsbare medische oorzaak.

 

Artikel 14 Intellectueel eigendom

14.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op en in verband met door ''All power is within you" verstrekt en/of gebruikt project- en trainingsmateriaal, waaronder maar niet beperkt tot teksten, readers, rapporten en modellen, berusten bij Opdrachtnemer en/of derden.

14.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende dergelijk materiaal geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken.

14.3 Het materiaal geldt uitsluitend voor eigen gebruik van cliënt.

 

Artikel 15 Garantie

Geen enkele therapie biedt garanties. Niet iedereen reageert op dezelfde manier op therapie, net zomin als op medicijnen. Geen enkele therapeut is dus in de mogelijkheid om het eindresultaat te garanderen: geen enkele arts, psychiater, psycholoog, psychotherapeut of hypnotherapeut kan een garantie geven. De cliënt voorspiegelen dat resultaten gegarandeerd zijn, zou dus niet alleen onjuist zijn, maar ook onethisch. Wij kunnen enkel garanderen dat we ons uiterste best doen om de cliënt te helpen want een deel van het werk ligt ook bij de cliënt zelf.

 

Artikel 16: Retourneren van digitale zelf gemaakt producten
"All the power is inside you" verkoopt geen fysieke producten, maar wel digitale producten die zelft zijn gemaakt . Deze zijn bedoeld om mensen te ondersteunen en zijn geen vervanging voor medisch advies of medisch hulp.

E-books en andere online digitale zelf gemaakt producten, audios, videos die direct via download worden aangeleverd, kunnen niet worden geretourneerd   Door op 'Betalen' te klikken ga je akkoord met directe digitale levering en doe je afstand van je herroepingsrecht. Dus het wordt geen geld terugbetaald ook niet Via Paypal.

 

Artikel 17 Betwisting

Wij halen schitterende resultaten, toch is het raadzaam ook een betwistingsclausule in de Algemene Voorwaarden op te nemen. In geval van betwisting, d.w.z. ontevredenheid van de cliënt over de gebruikte methoden (of resultaten, zie punt hierboven), is verhaal niet mogelijk. Immers, hypnotherapie is een samenwerking tussen de cliënt en de hypnotherapeut. Het is dus duidelijk dat het resultaat erg afhankelijk is van de motivatie én de toewijding én de inspanning van de cliënt. Ook al doen wij ons werk correct, en geven we de juiste suggesties, dan kan er enkel van een goed resultaat gesproken worden als de cliënt deze suggesties ook aanvaardt en ter harte neemt.

 

Artikel 18. Aansprakelijkheid

18.1''All Power is Within you'' zal de door hem te leveren diensten en digitale producten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft uitsluitend een inspanningsverplichting.

18.2 ''All Power is Within you'' is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Client/ Deelnemer, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan ''All Power is Within you'' toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen ''All Power is Within you'' verzekerd is.

18.3 Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaats vindt, is de aansprakelijkheid van ''All Power is Within you'' jegens Client, beperkt tot het honorarium van de opdracht of prijs van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 1.000

18.4  ''All Power is Within you'' is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door Cliënt waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.

18.5 ''All Power is Within you'' zal bij de inschakeling van niet in zijn organisatie werkzame derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. ''All Power is Within you'' is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens Cliënt of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In een dergelijk geval is client verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.

18.6 ''All Power is Within you'' is niet aansprakelijk voor door Cliënt geleden schade, van welke aard ook, indien ''All Power is Within you'' bij de uitvoering van zijn opdracht is uitgegaan van door client verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

18.7 Client vrijwaart ''All Power is Within you'' tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de Overeenkomst tussen Client en ''All Power is Within you'' samenhangen.

18.8 Indien Cliënt een eventuele vordering jegens ''All Power is Within you''niet binnen 1 jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.

18.9 ''All Power is Within you'' is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die cliënt lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een training, coaching sessie of adviesopdracht. client blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

18.10 Elke aansprakelijkheid van ''All Power is Within you'' voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

18.11. ''All Power is Within you'' is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de cliënt welke voortkomt uit een reeds voor aanvang van het consult bij de cliënt aanwezige psychische, en/of aanwezige fysieke aandoening.
18.12 ''All Power is Within you'' kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade.
18.13 ''All Power is Within you'' is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van klant en derden, en evenmin aansprakelijk voor overige schade, waaronder mede begrepen persoonlijke schade (lichamelijk), studie- of bedrijfsstagnatie. De klant vrijwaart ''All Power is Within you'' tegen alle aanspraken van derden terzake.


Artikel 19 Overmacht

19.1 Indien ''All Power is Within you'' door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft hij het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is.

19.2 Voor zoveel ''All Power is Within you'' ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk de verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ''All Power is Within you'' gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Client is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

 

Artikel 20. Toepassing recht en geschillen

20.1. Op alle geschillen van welke aard ook, die deze algemene voorwaarden betreffen of daarmee verband houden, is alleen Nederlands recht van toepassing.
20.2. Wanneer ''All Power is Within you'' en opdrachtgever niet in staat zijn om meningsverschillen in redelijkheid en gezamenlijkheid op te lossen, dan wordt het meningsverschil ter bemiddeling voorgelegd aan de bevoegde rechter.

20.3 Alle geschillen worden beslecht door de Nederlandse bevoegde rechter, ook indien Client in het buitenland is gevestigd en een verdragsbepaling een buitenlandse rechter als bevoegd zou aanwijzen.

20.4 Geschillen welke voortvloeien uit Overeenkomsten en rechtshandelingen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en niet behoren tot de competentie van de kantonrechter zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen ''All Power is Within you'' gevestigd is.

 

Artikel 21 Klachtenprocedure

21.1 Indien Client klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij/hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht een email  naar info@allpoweriswithinyou.com / therapeut Berioska en ook een bericht sturen via whatsapp naar +31615488203, om de klacht kenbaar te maken bij de ''All Power is Within you''.  

21.2 De opdrachtgever op de hoogte is van de klachtenprocedure en kan zich voor klachten wenden tot de door de CAT-therapeut gevoerde geschilleninstantie.

21.3 Na kennisname en bespreking van de klacht met Client zal ''All Power is Within you'' zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.